هر کس بد ما به خلق گوید

                                        ما سینه از او نمی خراشیم

ما خوبی او به خلق گوییم

                                         تا هر دو دروغ گفته باشیم