کوه ها باهمند و تنهایند

همچو ما، با همانِ تنهایان

 

احمد شاملو