روزها بر من می گذرد، و سرم را پر از حرف هایی می کند که می خواهم بگویم. مدت ها پیش، یک روز تصمیم گرفتم که دیگر ننویسم؛ و امروز "سپیده دم" برایم فضایی شده است تا دوباره سعی کنم.